Osiedle Targówek

Kierownik Osiedla:
Grażyna Rogosz
Biuro Administracji:
ul. Michała Ossowskiego 11,
lokal B1
03-542 Warszawa
Google Mapy
Telefon:
22 679 86 81
Faks:
22 678 93 89
email:
targowek@rsmpraga.pl

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.targowek@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Pierwsze wzmianki na temat obecnego terenu Targówka pochodzą z XV wieku. Po prawej stronie Wisły w sąsiedztwie Warszawy znajdowała się wieś szlachecka Targowe Małe należąca do rodów Targowskich i Karniewskich, stąd najprawdopodobniej pochodzi obecna nazwa Dzielnicy Warszawy i jednego z sześciu osiedli Spółdzielni – Osiedla „Targówek”.

Osiedle powstawało w latach 1974 – 1979, a obecnie jest w dalszym ciągu rozbudowywane przez Spółdzielnię. Powstają nowe inwestycje – od 2009 r. zasoby mieszkaniowe Targówka powiększyły się o budynki wielorodzinne przy ul. Myszkowskiej 33, Pratulińskiej 10 i 10A oraz oddany w 2016 roku budynek mieszkalny przy ul. Remiszewskiej 17.

Budynki wielorodzinne o nieregularnej linii zabudowy, zróżnicowanej wysokości usytuowane są przy ulicach Tykocińskiej, H. Junkiewicz, Radzymińskiej, Myszkowskiej, Remiszewskiej, Prałatowskiej, Kołowej, Goławickiej, Olgierda, Wejherowskiej, Piotra Skargi, Smoleńskiej oraz Św. Wincentego. Nie bez powodu budynki posadowione są w linii łamanej, gdyż w założeniach projektowych istniał zamysł wybudowania Osiedla na planie pięciu kół olimpijskich. Sportowcy i turyści udający się do Moskwy na Igrzyska Olimpijskie w 1980 r. mieli podziwiać z lotu ptaka ten charakterystyczny symbol. Koncepcja ta ze względu na kryzys gospodarczy lat 80-ych i zmiany następujące w Polsce nie została jednak w pełni zrealizowana.

Osiedle otoczone jest enklawą zielni z ponad 50 letnim drzewostanem w parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” i znajduje się w sąsiedztwie teatru „Rampa”.

W administrowaniu Osiedla „Targówek” znajduje się 48 budynków, w tym 46 mieszkalnych i 2 budynki użytkowe.
W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jest 3 256 lokali o pow. użytkowej 177 525,71 m2, w których zamieszkuje ponad 7 086 osób.

To tu zrealizowana została inwestycja mieszkaniowa Metro Targówek – nowoczesna nieruchomość, której atutem jest bliskość nowobudowanej stacji metra, a także projekt zgodny z najnowszymi trendami w architekturze. W jej pobliżu powstaje obecnie najnowsza inwestycja Spółdzielni – Stacja Targówek, kompleks trzech budynków mieszkalnych. Sama inwestycja składać się będzie z trzech budynków z 156 mieszkaniami o najbardziej pożądanych metrażach – od 26 m2 do 71 m2

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 1 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 679 86 81
pok. 3 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 2 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 679 81 50
22 679 76 09
22 511 95 60
Monika Szymańska
– Goławicka 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Remiszewska 16, 18, 20
– Myszkowska 33
– Smoleńska 82
– P. Skargi 63
Mateusz Urbański
– H. Junkiewicz 1, 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12
– Myszkowska 1, 1A, 1B, 2, 4
– Tykocińska 32, 42
– Radzymińska 97
Janusz Lesisz
– Olgierda 42, 44
– Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8
– Kołowa 2, 4
– Wejherowska 3, 6
– P. Skargi 61
– Św. Wincentego 28, 32, 38, 40
pok. 4 Technicy przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 679 81 50
22 511 95 70
22 511 95 71
22 511 95 72
22 511 95 73
pok. 12 Lokale użytkowe obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla 22 511 95 60
Zaopatrzenie 22 511 95 64
Dział Księgowości
pok. 6 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla 22 511 95 62
pok. 10 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek 22 511 95 63
pok. 5 Księgowość – czynsze obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych 22 679 01 33
pok. 11 Księgowość – windykacja bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych 22 511 95 69
pok. 5 Rozliczenia rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania 22 511 95 74
Klub Osiedlowy
Klub „Kołatka” 22 679 75 85
Klub „Pinokio” 22 679 78 72
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
AZ LUX Goławicka 1
AZ LUX Goławicka 3
PP Usługi P.Pszczoła Goławicka 4
Grażyna Bojarska Goławicka 5
AZ LUX Goławicka 7
AZ LUX Goławicka 9
AZ LUX Goławicka 11
AZ LUX H. Junkiewicz 1
AZ LUX H. Junkiewicz 2
AZ LUX H. Junkiewicz 2a
AZ LUX H. Junkiewicz 2b
AZ LUX H. Junkiewicz 4
Małgorzata Wyrobek H. Junkiewicz 6
AZ LUX H. Junkiewicz 8
AZ LUX H. Junkiewicz 10
AZ LUX H. Junkiewicz 12
AZ LUX Kołowa 2
AZ LUX Kołowa 4
AZ LUX Myszkowska 1
AZ LUX Myszkowska 1a, 1b
AZ LUX Myszkowska 2
AZ LUX Myszkowska 4
AZ LUX Myszkowska 33
AZ LUX Olgierda 42, 44
AZ LUX P. Skargi 61
AZ LUX P. Skargi 63
AZ LUX Prałatowska 2
Anna Wojtkowska Prałatowska 4
PP Usługi P.Pszczoła Prałatowska 5
PP Usługi P.Pszczoła Prałatowska 6
Firma Royal Rent a Car Prałatowska 8
AZ LUX Radzymińska 97
Firma Royal Rent a Car Remiszewska 16
AZ LUX Remiszewska 18
Tomasz Ornoch Remiszewska 20
AZ LUX Smoleńska 82
Grażyna Bojarska Tykocińska 32
AZ LUX Tykocińska 42
AZ LUX Wejherowska 3
PP Usługi P.Pszczoła Wejherowska 6
AZ LUX Wincentego 28, 40
AZ LUX Wincentego 32, 38

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „TARGÓWEK”
KADENCJA 2019-2022

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Harasim Witold  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Kozakiewicz Bogumiła  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Klimaszewski Dariusz  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Zielińska Krystyna  Sekretarz Rady Osiedla
5. Michalak Barbara  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Deptuła Bernard  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Dyś Bronisława  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej i Bezpieczeństwa
8. Rodziewicz Grażyna  Przewodnicząca Komisji Społeczno – Pojednawczej
9. Gazda Grażyna  Członek
10. Hanak Zofia  Członek
11. Kowalczyk Tadeusz  Członek
12. Petrykowska Agnieszka  Członek
13. Łukasiak Zygmunt  Członek
14. Makała Andrzej  Członek
15. Oprzalak Jadwiga  Członek
16. Skorupski Jarosław Członek
17. Wilbik Hanna Członek

Kontakt do Rady Osiedla:
radaosiedla.targowek@rsmpraga.pl

Spis nieruchomości

Osiedle Targówek – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. P. Skargi 61 29/1 4-10-12 własność Targówek I
2 ul. P. Skargi 63 134
3 ul. Św. Wincentego 28
4 ul. Św. Wincentego 32
5 ul. Smoleńska 82
6 ul. Św. Wincentego 40 168/9 4-10-08
7 ul. Św. Wincentego 38 213/7
8 ul. Olgierda 42 237/1
9 ul. Olgierda 44 236
10 ul. Tykocińska 42 61/5 4-10-14 Targówek IV
63/1
11 ul. Tykocińska 32 61/8
12 ul. Junkiewicz 12 153/4
13 ul. Myszkowska 1
14 ul. Myszkowska 1A
15 ul. Myszkowska 1B
16 ul. Myszkowska 2 153/5
17 ul. Myszkowska 4
18 ul. Junkiewicz 1
19 ul. Junkiewicz 4
20 ul. Junkiewicz 2 153/11
21 ul. Junkiewicz 2A
22 ul. Junkiewicz 2B
23 ul. Radzymińska 97
24 ul. Junkiewicz 6 153/1 władanie
153/10 użytkowanie wieczyste
25 ul. Junkiewicz 8 153/1 władanie
26 ul. Junkiewicz 10 153/1 władanie
27 ul. Goławicka 4 43/1 4-10-10 własność Targówek V
28 ul. Goławicka 7
29 ul. Goławicka 9
30 ul. Goławicka 11
31 ul. Goławicka 1 43/4
32 ul. Goławicka 3
33 ul. Goławicka 5
34 ul. Prałatowska 2 50 4-10-09
35 ul. Prałatowska 4
36 ul. Prałatowska 5
37 ul. Prałatowska 6
38 ul. Prałatowska 8
39 ul. Remiszewska 16 15/7 4-10-10
40 ul. Remiszewska 18
41 ul. Remiszewska 20 15/9
42 ul. Myszkowska 33 46/2
43 ul. Kołowa 2 45/1 4-10-09 użytkowanie wieczyste
11 władanie
12/12
44 ul. Kołowa 4 12/12
45 ul. Wejherowska 6
46 ul. Wejherowska 3 15/4
47 ul. M. Ossowskiego 11 3 4-10-13 własność Targówek I

Plan remontów

Osiedle „Targówek”
ROK 2023
L.p. Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
1. INSTALACJE C.O.
Wymiana legalizacyjna podzielników kosztów ciepła Remiszewska 20 II – III kwartał
Heleny Junkiewicz 10
Heleny Junkiewicz 12
2. INSTALACJE C.C.W. I Z.W.
Projekt wymiany pionów instalacji ccw i cyrkulacji Prałatowska 2 II – III kwartał
Wymiana 13 pionów instalacji ccw i cyrkulacji IV kwartał
3. INNE HYDRAULICZNE
Wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych wraz z wymianą nakładki radiowej Św. Wincentego 38 I kwartał
Św. Wincentego 40
Piotra Skargi 61
Goławicka 1
Goławicka 4
Goławicka 5
Goławicka 9
Myszkowska 2
Wejherowska 3
Wejherowska 6
Remiszewska 16
Remiszewska 18
4. INSTALACJE GAZOWE
Projekt wymiany instalacji gazowej Goławicka 9 I kwartał
Wymiana instalacji gazowej Goławicka 9 II – III kwartał
5. DOCIEPLENIA (docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachu, docieplenie stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego, remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku)
Demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze , remont wejść do budynku (kontynuacja). Heleny Junkiewicz 2 I – II kwartał
Ocieplenie ścian,ocieplenie stropodachu, wymiana poszycia dachu, remont kominów, balkonów i loggi wraz z wymianą balustrad i warstw posadzkowych, montaż zabudów loggi na parterze – I etap Prałatowska 8 II kwartał
6. ROBOTY DEKARSKIE
Remonty awaryjne Teren osiedla I -IV kwartał
7. ROBOTY DROGOWE
Remont nawierzchni asfaltowych Teren osiedla I – IV kwartał
8. REMONTY KLATEK SCHODOWYCH I WEJŚĆ DO KLATEK SCHODOWYCH
Kompleksowy remont klatek schodowych- kontynuacja Heleny Junkiewicz 2 I – II kwartał
Piotra Skargi 63
Kompleksowy remont klatek schodowych Wejherowska 3 II kwartał
Remont wejścia do budynku Piotra Skargi 63, kl.II/III II kwartał
9. ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE
Inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji, posadzek balkonowych itp.) Teren Osiedla I – IV kwartał
Naprawa przewodów kominowych Teren Osiedla I – IV kwartał
10. TERENY ZIELONE – PLACE ZABAW
Nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowych Teren Osiedla I – III kwartał
11. DŹWIGI
Wymiana dżwigu osobowego i meblowego Remiszewska 20 II – III kwartał

Klub osiedlowy

Kontakt

Sprawa zajęcia terenu przed budynkiem Łochowska 34

Wyniki ankiety