Osiedle Targówek

Kierownik Osiedla:
Grażyna Rogosz
Biuro Administracji:
ul. Witebska 4
03-507 Warszawa
Telefon:
22 679 86 81
Faks:
22 678 93 89
email:
targowek@rsmpraga.pl

DO PODSTAWOWYCH ZADAŃ ADMINISTRACJI NALEŻY

Głównymi zadaniami Administracji Osiedla są sprawy z zakresu gospodarki zasobami mieszkaniowymi, między innymi: utrzymywanie należytego stanu technicznego zasobów, terenów zielonych i placów zabaw poprzez systematyczne przeprowadzanie przeglądów technicznych, bieżący nadzór i kontrolę całej infrastruktury Osiedla oraz podejmowanie działań celem eliminacji powstałych usterek i awarii; dbanie o sprawy z zakresu bezpieczeństwa poprzez współpracę z organami administracji publicznej Urzędu Dzielnicy, Policji i Straży Miejskiej, a także bezpieczeństwa w zakresie samej infrastruktury technicznej; naliczenia i rozliczenia składników czynszowych dla nieruchomości lokalowych; pomoc członkom Spółdzielni i ich rodzinom w wszelkich sprawach dotyczących nieruchomości budynkowej i lokalowej.

O osiedlu

Pierwsze wzmianki na temat obecnego terenu Targówka pochodzą z XV wieku. Po prawej stronie Wisły w sąsiedztwie Warszawy znajdowała się wieś szlachecka Targowe Małe należąca do rodów Targowskich i Karniewskich, stąd najprawdopodobniej pochodzi obecna nazwa Dzielnicy Warszawy i jednego z sześciu osiedli Spółdzielni – Osiedla „Targówek”.

Osiedle powstawało w latach 1974 – 1979, a obecnie jest w dalszym ciągu rozbudowywane przez Spółdzielnię. Powstają nowe inwestycje – od 2009 r. zasoby mieszkaniowe Targówka powiększyły się o budynki wielorodzinne przy ul. Myszkowskiej 33, Pratulińskiej 10 i 10A oraz oddany w 2016 roku budynek mieszkalny przy ul. Remiszewskiej 17.

Budynki wielorodzinne o nieregularnej linii zabudowy, zróżnicowanej wysokości usytuowane są przy ulicach Tykocińskiej, H. Junkiewicz, Radzymińskiej, Myszkowskiej, Remiszewskiej, Prałatowskiej, Kołowej, Goławickiej, Olgierda, Wejherowskiej, Piotra Skargi, Smoleńskiej oraz Św. Wincentego. Nie bez powodu budynki posadowione są w linii łamanej, gdyż w założeniach projektowych istniał zamysł wybudowania Osiedla na planie pięciu kół olimpijskich. Sportowcy i turyści udający się do Moskwy na Igrzyska Olimpijskie w 1980 r. mieli podziwiać z lotu ptaka ten charakterystyczny symbol. Koncepcja ta ze względu na kryzys gospodarczy lat 80-ych i zmiany następujące w Polsce nie została jednak w pełni zrealizowana.

Osiedle otoczone jest enklawą zielni z ponad 50 letnim drzewostanem w parku im. Stefana Wiecheckiego „Wiecha” i znajduje się w sąsiedztwie teatru „Rampa”.

W administrowaniu Osiedla „Targówek” znajduje się 48 budynków, w tym 46 mieszkalnych i 2 budynki użytkowe. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych jest 3 256 lokali o pow. użytkowej 177 525,71 m2, w których zamieszkuje ponad 7 086 osób.

Struktura organizacyjna

Pokój Nazwa Zakres Telefon
pok. 4 Sekretariat przyjmowanie i rejestracja wszelkiej korespondencji, umawianie terminów przyjęć interesantów, udzielanie informacji w zakresie struktury i bieżącej pracy administracji, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich działów w zależności od rodzaju sprawy 22 679 86 81
pok. 6 Kierownik Administracji Osiedla kierowanie bieżącą działalnością Administracji i nadzór nad realizacją zadań w osiedlu
Dział Eksploatacyjno – Techniczny
pok. 12 Administratorzy podejmowanie działań zapewniających utrzymanie zasobów osiedla w prawidłowym stanie porządkowym i estetycznym, nadzór nad pracą podległych gospodarzy domów, nadzór nad pielęgnacją zieleni w osiedlu, prowadzenie spraw lokatorskich (zasiedlenia lokali, wydawanie książeczek opłat czynszowych, uaktualnianie informacji o liczbie osób zamieszkujących w lokalu, potwierdzanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, przyjmowanie wniosków o udzielenie ulgi w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego gruntu itp.), przyjmowanie i rozwiązywanie spraw związanych z naruszeniem zasad współżycia mieszkańców osiedla 22 679 76 09
22 511 95 60
Iwona Brykała
– Goławicka 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11
– Remiszewska 16, 18, 20
– Myszkowska 33
– Smoleńska 82
– P. Skargi 63
Rafał Żuk
– H. Junkiewicz 1, 2, 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12
– Myszkowska 1, 1A, 1B, 2, 4
– Tykocińska 32, 42
– Radzymińska 97
Maciej Gaik
– Olgierda 42, 44
– Prałatowska 2, 4, 5, 6, 8
– Kołowa 2, 4
– Wejherowska 3, 6
– P. Skargi 61
– Św. Wincentego 28, 32, 38, 40
pok. 10 Technicy przyjmowanie i rejestracja zgłoszeń dotyczących awarii i usterek technicznych w obiektach i na terenie osiedla, podejmowanie działań w celu zabezpieczenia i usunięcia awarii, usterek technicznych oraz utrzymania sprawności technicznej obiektów, spisywanie protokołów potwierdzających wystąpienie szkody w celach ubezpieczeniowych, udzielanie informacji lokatorom w zakresie spraw technicznych dotyczących obiektów oraz planów prac remontowych i modernizacyjnych w osiedlu 22 511 95 70
22 511 95 71
22 511 95 72
22 511 95 73
pok. 1 Lokale użytkowe obsługa interesantów w zakresie najmu lokali użytkowych, dzierżawy terenów pod reklamy i działalność gospodarczą, sporządzanie umów najmu lokali użytkowych, współpraca z działem księgowości w zakresie płatności za najem lokali użytkowych i dzierżawy terenów, obsługa i protokołowanie posiedzeń Rady Osiedla, załatwianie wszelkich spraw związanych z działalnością Rady Osiedla 22 511 95 65
Zaopatrzenie 22 511 95 64
Dział Księgowości
pok. 2 Główny Księgowy nadzór nad prowadzeniem spraw finansowo – księgowych i windykacyjnych w osiedlu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej z działalności gospodarczej osiedla 22 511 95 62
pok. 9 Księgowość księgowanie faktur zakupu materiałów i usług, przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań wobec usługodawców, dekretacja wyciągów bankowych, prowadzenie rejestrów środków trwałych i zaliczek 22 511 95 63
pok. 3 Księgowość – czynsze i windykacja obsługa kont czynszowych mieszkańców i najemców lokali użytkowych, udzielanie informacji dotyczących stawek opłat oraz stanu kont czynszowych, wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi, bieżąca kontrola stanu zadłużeń czynszowych oraz monitorowanie mieszkańców z tytułu ich posiadania, przygotowanie pozwów i dokumentów do skierowania do Sądu i komornika w sprawach zaległości czynszowych 22 679 01 33
pok. 11 Rozliczenia rozliczenia mediów w lokalach mieszkalnych i użytkowych, udzielanie informacji na temat zasad rozliczania 22 511 95 74
Klub Osiedlowy
Klub „Kołatka” 22 679 75 85
Klub „Pinokio” 22 679 78 72
Imię i Nazwisko Dozorcy Adres budynku
Danuta Dymitrowicz Goławicka 1
AZ LUX Goławicka 3 – kl. I, II
OSS „Praga” Goławicka 4
Grażyna Bojarska Goławicka 5
Grażyna Komińczyk Goławicka 7, 3 – kl. III
AZ LUX Goławicka 9 – kl. I, II
Teresa Trześniewska Goławicka 9 – kl. III, 11
Hanna Dąbrowska H. Junkiewicz 1
Janina Wawrzyńska H. Junkiewicz 2
AZ LUX H. Junkiewicz 2a
AZ LUX H. Junkiewicz 2b
Hanna Gromek H. Junkiewicz 4
Małgorzata Wyrobek H. Junkiewicz 6
Bożena Suchenek H. Junkiewicz 8
AZ LUX H. Junkiewicz 10, 12
OSS „Praga” Kołowa 2
Regina Komor Kołowa 4 – kl. I, II
Danuta Łukasiewicz Kołowa 4 – kl. III
Bożena Suchenek Myszkowska 1
AZ LUX Myszkowska 1a, 1b
OSS „Praga” Myszkowska 2
Hanna Dąbrowska Myszkowska 4
AZ LUX Myszkowska 33
OSS „Praga” Olgierda 42, 44
OSS „Praga” P. Skargi 61
OSS „Praga” P. Skargi 63
AZ LUX Prałatowska 2
Anna Wojtkowska Prałatowska 4
OSS „Praga” Prałatowska 5
Bogusława Mielcarz Prałatowska 6 – kl. I, II
OSS „Praga” Prałatowska 6 – kl. III
Wiesława Zarzeczna Prałatowska 8
AZ LUX Radzymińska 97
Marek Zmorzyński Remiszewska 16
AZ LUX Remiszewska 18
Tomasz Ornoch Remiszewska 20
OSS „Praga” Smoleńska 82
Grażyna Bojarska Tykocińska 32
OSS „Praga” Tykocińska 42
Danuta Łukasiewicz Wejherowska 3
Eugeniusz Kołtun Wejherowska 6
OSS „Praga” Wincentego 28, 40
OSS „Praga” Wincentego 32, 38
OSS „Praga” Witebska 4

Rada osiedla

WYKAZ CZŁONKÓW RADY OSIEDLA „TARGÓWEK”
KADENCJA 2016-2019

Lp. Nazwisko i imię Funkcja
1. Harasim Witold  Przewodniczący Rady Osiedla
2. Broniec Alfred  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
3. Klimaszewski Dariusz  Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla
4. Kozakiewicz Bogumiła  Sekretarz Rady Osiedla
5. Michalak Barbara  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. Deptuła Bernard  Przewodniczący Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
7. Dyś Bronisława  Przewodnicząca Komisji Społeczno-Wychowawczej i Bezpieczeństwa
8. Rodziewicz Grażyna  Przewodnicząca Komisji Społeczno – Pojednawczej
9. Gazda Grażyna  Członek
10. Hanak Zofia  Członek
11. Łukasiak Zygmunt  Członek
12. Makała Andrzej  Członek
13. Opolska – Kacak Alicja  Członek
14. Oprzalak Jadwiga  Członek
15. Wujek Elżbieta  Członek

Spis nieruchomości

Osiedle Targówek – wykaz budynków mieszkalnych

Lp Adres budynku Nr działki Obręb Rodzaj użytkowania Położenie nieruchomości
1 ul. P. Skargi 61 29/1 4-10-12 użytkowanie wieczyste Targówek I
2 ul. P. Skargi 63 134 4-10-12 użytkowanie wieczyste
3 ul. Św. Wincentego 28
4 ul. Św. Wincentego 32
5 ul. Smoleńska 82
6 ul. Św. Wincentego 40 168/9 4-10-08 użytkowanie wieczyste
7 ul. Św. Wincentego 38 213/7 4-10-08 użytkowanie wieczyste
8 ul. Olgierda 42 237/1 4-10-08 użytkowanie wieczyste
9 ul. Olgierda 44 236 4-10-08 użytkowanie wieczyste
10 ul. Tykocińska 42 61/5 4-10-14 użytkowanie wieczyste Targówek IV
63/1
11 ul. Tykocińska 32 61/8 4-10-14 użytkowanie wieczyste
12 ul. Junkiewicz 12 153/4 4-10-14 użytkowanie wieczyste
13 ul. Myszkowska 1
14 ul. Myszkowska 1A
15 ul. Myszkowska 1B
16 ul. Myszkowska 2 153/5 4-10-14 użytkowanie wieczyste
17 ul. Myszkowska 4
18 ul. Junkiewicz 1
19 ul. Junkiewicz 4
20 ul. Junkiewicz 2 153/8 4-10-14 użytkowanie wieczyste
21 ul. Junkiewicz 2A
22 ul. Junkiewicz 2B
23 ul. Radzymińska 97
24 ul. Junkiewicz 6 153/10 4-10-14 użytkowanie wieczyste
153/1 władanie
25 ul. Junkiewicz 8 153/1
26 ul. Junkiewicz 10 153/1
27 ul. Goławicka 4 43/1 4-10-10 użytkowanie wieczyste Targówek V
28 ul. Goławicka 7
29 ul. Goławicka 9
30 ul. Goławicka 11
31 ul. Goławicka 1 43/4 4-10-10 użytkowanie wieczyste
32 ul. Goławicka 3
33 ul. Goławicka 5
34 ul. Prałatowska 2 50 4-10-09 użytkowanie wieczyste
35 ul. Prałatowska 4
36 ul. Prałatowska 5
37 ul. Prałatowska 6
38 ul. Prałatowska 8
39 ul. Remiszewska 16 15/7 4-10-10 użytkowanie wieczyste
40 ul. Remiszewska 18
41 ul. Remiszewska 20 15/9
42 ul. Myszkowska 33 46/2 4-10-10 użytkowanie wieczyste
43 ul. Kołowa 2 45/1 4-10-09 użytkowanie wieczyste
11 władanie
44 ul. Kołowa 4 12/10
45 ul. Wejherowska 6 15
46 ul. Wejherowska 3

Plan remontów

Osiedle „Targówek”
2017
Rodzaj robót Nieruchomość Etap robót
Instalacje C.O.
projekt regulacji Goławicka 3
projekt regulacji H. Junkiewicz 10
regulacja instalacji c.o. Goławicka 3
regulacja instalacji c.o. H. Junkiewicz 10
montaż podzielników kosztów ciepła w lokalach mieszkalnych Goławicka 11
Inne hydrauliczne
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Wincentego 38, 40
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych P. Skargi 61
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Goławicka 1, 4, 5, 9
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Myszkowska 2
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Wejherowska 3, 6
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych Remiszewska 16, 18
wymiana legalizacyjna wodomierzy radiowych H. Junkiewicz 12
ekspertyza instalacji wewnętrznej wodociągowej p.pożarowej Wincentego 40
projekt instalacji wewnętrznej wodociągowej p.pożarowej zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego P.S.P Wincentego 40
Instalacje gazowe
projekt wymiany instalacji gazowej Remiszewska 16, 18, 20
projekt wymiany instalacji gazowej Olgierda 44 planowane na II kwartał
wymiana instalacji gazowej Olgierda 44
remonty bieżące pieców gazowych Tykocińska 42
Roboty elektryczne
montaż monitoringu Prałatowska 2, 4 kwiecień/maj w trakcie realizacji
montaż monitoringu Goławicka 1, 3, 11 kwiecień/maj w trakcie realizacji
montaż monitoringu Myszkowska 1a kwiecień/maj w trakcie realizacji
montaż monitoringu Wincentego 38, 40 kwiecień/maj w trakcie realizacji
Docieplenia
projekt docieplenia (zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu dachu, stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego,remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku) Prałatowska 4, 6  planowane na I kwartał
projekt docieplenia (zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu dachu, stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego,remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku) Goławicka 9  planowane na I kwartał
projekt docieplenia (demontaż okładzin z blachy i ocieplenie ścian,docieplenie stropu dachu, stropu piwnic , remont wejścia, wymiana drzwi wejściowych do budynku ) Goławicka 4  planowane na I kwartał
projekt docieplenia (zwiększenie docieplenia ścian zewnętrznych, docieplenie stropu piwnic, remont wejścia ) Goławicka 7  planowane na I kwartał
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie  stropodachu i stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego remont balkonów, remont wejść, wymiana drzwi wejściowych do budynku) Goławicka 9 (50%)  planowane na II kwartał
ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie  stropodachu i stropu piwnic, wymiana pokrycia dachowego remont szlicht i ekranów balkonowych, remont wejść , wymiana drzwi wejściowych do bud. (kontynuacja z 2016r) Goławicka 3  planowane zakończenie prac II kwartał
ocieplenie stropu dachu Wejherowska 3, 6  planowane na II kwartał
Roboty dekarskie
wymiana pokrycia dachowego Prałatowska 2 kwiecień/maj w trakcie realizacji
remonty awaryjne Teren Osiedla
Roboty drogowe
remont nawierzchni asfaltowych Teren Osiedla kwiecień – przetarg rozstrzygnięty
Roboty ogólnobudowlane
projekt remontu wejścia do klatki schodowej Radzymińska 97 planowane na I kwartał
projekt remontu wejścia do klatki schodowej H. Junkiewicz 8 planowane na I kwartał
remont wejścia do klatki schodowej Radzymińska 97 kwiecień/maj w trakcie realizacji
remont wejścia do klatki schodowej H. Junkiewicz 8 kwiecień/maj w trakcie realizacji
 kompleksowy remont  klatek schodowych oraz wejść do klatek  Kołowa 2 kl. I, II  planowane na I/II kwartał
 wydzielenie klatek schodowych drzwiami p.pożarowymi  Prałatowska 4 (50%) kl. II – p. X  planowane  zakończenie prac I kwartał
 wydzielenie klatek schodowych drzwiami p.pożarowymi  Kołowa 2 (50%) kl. II – p. XI  planowane  zakończenie prac I kwartał
 projekt drogi ewakuacyjnej  Wincentego 40
 ekspertyza techniczna stanu ochrony pożarowej – droga ewakuacyjna  Wincentego 40
 inne roboty ogólnobudowlane (wykonanie pochylni, naprawa schodów, elewacji ,posadzek balkonowych, likwidacja graffiti, itp.)  Teren Osiedla
Tereny zielone – place zabaw
nasadzenia materiału roślinnego, renowacja terenów zielonych, montaż płotków ogrodzeniowych Teren Osiedla
modernizacja placu zabaw Smoleńska 82/P.Skargi 63 marzec/kwiecień – przetarg rozstrzygnięty
Roboty  inne
budowa altanki śmietnikowej H. Junkiewicz 1, 2, 2a, 4, 6  planowane na I/II kwartał
budowa altanki śmietnikowej Myszkowska 2  planowane na I/II kwartał
budowa altanki śmietnikowej Kołowa 2, 4 planowane na I/II kwartał
budowa altanki śmietnikowej Goławicka 9, 11 planowane na I/II kwartał
Remonty dźwigów
wymiana aparatury sterowej Kołowa 4

Klub osiedlowy

Kontakt