MIESZKANIA W ATRAKCYJNYCH CENACH I DOBREJ LOKALIZACJI

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”
z siedzibą w Warszawie przy ul. Białostockiej 11

OGŁASZA PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY
na ustanowienie odrębnej własności niżej wymienionych lokali mieszkalnych:

I/ Administracja os. Kijowska, Warszawa, ul. Ząbkowska 42, tel. 22 818-19-75 lub 22 619-32-58
1/ Warszawa ul. Wiosenna 3 m 32 o pow. użytkowej 38,00 m 2 (2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój) – położony na parterze.
Cena wywoławcza wynosi 197.700,00 zł – 5.202,63 za 1 m2. Wysokość wadium – 9.885,00 zł.

II/ Administracja os. Generalska Warszawa. ul. Zamiejska 3 tel. 22 679-97-51
2/ Warszawa ul. Janinówka 11 m 23 o pow. użytkowej 33,50 m 2 (1 pokój, kuchnia, łazienka, przedpokój) – położony VII p.
Cena wywoławcza wynosi 162.500,00 zł – 4.850,74 za 1 m2. Wysokość wadium – 8.125,00 zł.

Cena wywoławcza uwzględnia obecny stan lokali.
Cena wywoławcza określana jest na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni ( Biuro Zarządu, pokój nr 9).
W/w lokale można oglądać w dniach: 24.04.2017 r. – 22.05.2017 r. w godzinach pracy Administracji. Należy jednak skontaktować się wcześniej z właściwą Administracją Osiedla celem uzgodnienia daty i godziny obejrzenia lokalu.
Osoby przystępujące do przetargu proszone są o zapoznanie się i przestrzeganie Uchwały nr 9/10 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 24.02.2010r. (tekst jednolity) w sprawie zasad przetargów na zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu oraz Uchwały nr 84/2007 Rady Nadzorczej RSM „Praga” z dnia 19.09.2007r. określającej regulamin postępowania przetargowego na zbycie prawa odrębnej własności lokali niezasiedlonych.
W/w Uchwały Rady Nadzorczej są do wglądu w siedzibie Spółdzielni (w Dziale Spraw Mieszkaniowych i Terenowych Biura Zarządu RSM „Praga” Warszawa, ul. Białostocka 11, pokój nr 9 – tel. 22 619 12 21 wew. 215) oraz na stronie internetowej www.rsmpraga.pl.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium na konto bankowe nr 04 1240 1082 1111 0000 0407 5507 w terminie do 23.05.2017 r. ( wadium odpowiada 5% ceny wywoławczej). W przypadku zgłoszenia ofert na kilka lokali wadium wpłaca się odrębnie na każdy lokal – wówczas wadium na każdy lokal wynosi 3% ceny wywoławczej.
Wpłacone wadium zwraca się w termie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania, bądź unieważnienia przetargu.
Pisemne oferty przetargowe należy składać w zamkniętych kopertach opisanych „Przetarg na mieszkanie, adres lokalu, imię i nazwisko”. W ofercie należy podać adres lokalu, oferowaną kwotę, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe oferenta. Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w Dziale Spraw Mieszkaniowych i Terenowych Biura Zarządu RSM „Praga” (pokój nr 9), Warszawa ul. Białostocka 11 w terminie do dnia 23.05.2017r. do godziny 15.00
Rozpatrzenie ofert przez Komisję Przetargową nastąpi w dniu 24.05.2017 r. w siedzibie Biura Zarządu RSM „Praga” ul. Białostocka 11 Warszawie. Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 17.00. Oferenci mogą uczestniczyć w części jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej.
Wybór oferenta dokonany przez Komisję Przetargową podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
Osoba wygrywająca przetarg ma wpłacić, w ciągu 60 dni od daty zawiadomienia o wygraniu przetargu, pełną cenę nabycia lokalu mieszkalnego na podane konto jw.
Jeżeli przetarg wygra osoba, która nie jest członkiem RSM „Praga” – powinna ona w w/w terminie spełnić dodatkowo warunki statutowe umożliwiające przyjęcie w poczet członków (złożenie deklaracji, wniesienie wpisowego i 3 udziałów członkowskich).
Od daty zatwierdzenia przetargu przez Zarząd – wygrywający przetarg zobowiązany jest do ponoszenia opłat za rezerwowany do Jego dyspozycji lokal.
Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają nabywcę.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.