ADMINISTRACJA OSIEDLA “TARGÓWEK”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Ossowskiego 11 lok. B1

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest :

wykonanie i montaż stalowego ogrodzenia wraz z podmurówką z elementów prefabrykowanych i 3 furtkami wokół budynku wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. św. Wincentego 40

Termin składania ofert do dnia 20.10.2021 r. do godz. 1100 w sekretariacie Administracji Osiedla “Targówek” przy ul. Michała Ossowskiego 11  lok. B1 w Warszawie.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.10.2021 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Administracji.

Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
Tomasz Łapka (tel. 22 511 95 73, e-mail: tomasz.lapka@rsmpraga.pl)

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 06.10.2021 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników