Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wybór wykonawcy usługi mycia hydrodynamicznego oraz konserwacji instalacji kanałów zsypowych w budynkach mieszkalnych będących w zasobach RSM „Praga”.

Termin składania ofert obowiązuje do dnia 9.06.2023 r. do godz. 1000 w siedzibie Biura Zarządu RSM „PRAGA” przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9.06.2023 r. o godz. 1100 w Siedzibie Biura Zarządu RSM „Praga”.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
p. Marek Wilanowski
( pok. nr 19; tel. 0-22 517-20-47 , e-mail: marek.wilanowski@rsmpraga.pl )

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „Praga”.
RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.

Ogłoszono dnia 26.05.2023 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Wykaz załączników