Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11

ogłasza
PRZETARG

którego przedmiotem jest:

wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na docieplenia i renowacje ścian zewnętrznych w budynkach znajdujących się  w zasobach RSM “Praga”.

  1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga:
    www.rsmpraga.pl/przetargi-inne/ oraz www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
  2. Termin składania ofert obowiązuje do 17.12.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie Biura Zarządu RSM “Praga” przy ulicy Białostockiej 11 w Warszawie.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018r. o godzinie 1100 w Sali konferencyjnej Biura.
  4. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  5. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
  6. Upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Marek Wilanowski,  (pok. nr 12 tel. 22 517-20-47 , e-mail:  marek.wilanowski@rsmpraga.pl)

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad  udzielania zamówień  i organizowania przetargów w RSM “Praga”.

Pytanie do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

 

Wykaz załączników