ADMINISTRACJA OSIEDLA “TARGÓWEK”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Kuflewska 6

ogłasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest :

  1. Wykonanie i montaż stalowego ogrodzenia terenów zielonych przy budynkach zlokalizowanych na terenie osiedla “Targówek” – Myszkowska 4, Goławicka 7.
  2. Wykonanie i montaż ogrodzenia o całkowitej długości 100 mb wraz z trzema furtkami wokół budynku przy ul. św. Wincentego 40.
  3. Wykonanie i montaż bramy przesuwnej o szerokości 550 cm, otwieranej pilotem na parking przy ul. św. Wincentego 40.

Termin składania ofert do dnia 8.06.2020 r. do godz. 1100 w sekretariacie Administracji Osiedla “Targówek” przy ul. Kuflewskiej 6 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:
https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.06.2020 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej Administracji.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Tomasz Łapka (pok. nr 4, tel. 22 511 95 73, e-mail: tomasz.lapka@rsmpraga.pl)

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 22.05.2020 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników