ADMINISTRACJA OSIEDLA “JAGIELLOŃSKA”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Targowa 80/82.

ogłasza
PRZETARG
na

wykonanie remontu chodników, kwietników  dla budynku mieszkalnego Osiedla ?Jagiellońska? znajdującego się przy ulicy Jagiellońskiej nr 2.

 

  1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
  2. Termin składania ofert obowiązuje do 26.03.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla “Jagiellońska” przy ul. Targowa 80/82 w Warszawie.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.03.2018r. o godzinie 1100 .
  4. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji.
  5. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
  6. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
  7. Upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Ewa Dąbrowska (pok. nr 6 tel. 22 518 90 16, e-mail ewa.dabrowska@rsmpraga.pl)

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników