Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga”
ul. Białostocka 11, 03-748 Warszawa

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

Na wykonanie renowacji elewacji w budynkach wielorodzinnych  przy ul.: Korsaka 1 (ściana szczytowa północna), Radzymińska 52a i Wołomińska 19 w Warszawie.

Termin składania ofert do dnia 03.10.2022 r. do godz. 1000 w Sekretariacie Biura Zarządu RSM „PRAGA” przy ul. Białostockiej 11 w Warszawie.

Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2022 r. do godz. 1100 w Siedzibie Biura Zarządu RSM „Praga”.

Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Marek Wilanowski, pok. nr 19, tel. 22 517-20-47, e-mail: marek.wilanowski@rsmpraga.pl

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie „Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM „PRAGA”.
RSM „PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM „PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Ogłoszono dnia 19.09.2022 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM „Praga”

Wykaz załączników