Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa “Praga”
w Warszawie, ul. Białostocka 11

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie renowacji ścian zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach wielorodzinnych
przy ul. Łomżyńskiej 22/24 w W-wie oraz przy ul. Okólnej 28 w Markach

Termin składania ofert do dnia 25.09.2020 r. do godz. 1000 w Sekretariacie RSM “Praga” przy ulicy Białostockiej 11 w Warszawie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem:

https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.09.2020 r. o godz. 1100 w Sali konferencyjnej Biura.
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Marek Wilanowski,  adres e-mail: marek.wilanowski@rsmpraga.pl
( pok. nr 19 tel. 22 517-20-47 )

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga” przyjętych Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 05 października 2018r. w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.
RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 11.09.2020 r.

*  Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Wykaz załączników