ADMINISTRACJA OSIEDLA KIJOWSKA
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Praga
w Warszawie, ul. Ząbkowska nr 42

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY

którego przedmiotem jest

wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych zieleni przy budynkach Białostocka 7, 9, 11, Wołomińska 19, Siedlecka 1/15, Łochowska 1/29 i 34, Łomżyńska 15/25 i 22/24, Radzymińska 50,52A, 54/58, 60/66, 68/72, Wiosenna 1, 2 i 3, Tarchomińska 10, al. Tysiąclecia 151, Markowska 6, Korsaka 1, Ząbkowska 40, Kijowska 11 i Ząbkowska 42, Wiosenna 2/3 (górki A i B) w Warszawie od 1 kwietnia do 31 października.

Termin składania ofert do dnia 23.01.2020 r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla “Kijowska”
przy ul. Ząbkowskiej 42 w Warszawie.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć pisemną ofertę (zgodną ze wzorem) w zamkniętej kopercie.
Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej Spółdzielni pod adresem: https://www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane/
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2020 r. o godz. 1100 w Administracji Osiedla “Kijowska”
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest:
Jacek Sikora, adres mailowy: jacek.sikora@rsmpraga.pl

Niniejszy przetarg organizowany jest na podstawie “Zasad udzielania zamówień i organizowania przetargów w RSM “Praga”, przyjętego Uchwałą nr 107/2017 Rady Nadzorczej RSM “Praga” z dnia 28 listopada 2017 oraz Zarządzenia nr 28/2018 Zarządu RSM “Praga” z dnia 5 października 2018 w sprawie szczegółowych warunków postępowania o udzielenie zamówienia w RSM “Praga”.

RSM “PRAGA” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nieprzyjęcia żadnej z ofert oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
RSM “PRAGA” przysługuje prawo podjęcia negocjacji z wybranymi oferentami.

Pytania do przetargu należy przesyłać jedynie drogą mailową.

Ogłoszono dnia 9.01.2020 r.

* Klauzula informacyjna Zamawiającego dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej RSM “Praga”

Godziny pracy Administracji:

  • poniedziałki od godz. 800 do 1800
  • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
  • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników