ADMINISTRACJA OSIEDLA “JAGIELLOŃSKA”
Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Praga”
w Warszawie, ul. Targowa 80/82.

ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
którego przedmiotem jest

wymiana wewnętrznych linii zasilających w budynku przy ul. Floriańskiej 14 w Warszawie

 1. Materiały przetargowe można otrzymać bezpłatnie pobierając je ze strony internetowej RSM Praga www.rsmpraga.pl/przetargi-remontowo-budowlane
 2. Termin składania ofert obowiązuje do 17.08.2018r. do godz. 1000 w sekretariacie Administracji Osiedla “Jagiellońska” przy ul. Targowa 80/82 w Warszawie.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2018r. o godzinie 1100 .
 4. Wadium w wysokości określonej w specyfikacji należy wpłacić na konto Administracji
  nr 17 1020 1042 0000 8402 0086 1732
 5. RSM “Praga” w Warszawie zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, nie przyjęcia żadnej z ofert lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 6. RSM “Praga” w Warszawie przysługuje prawo podjęcia rokowań z wybranymi oferentami.
 7. Upoważniona do kontaktów z oferentami jest p. Ewa Dąbrowska (pok. nr 6 tel. 22 518 90 16, e-mail ewa.dabrowska@rsmpraga.pl)

Godziny pracy Administracji:

 • poniedziałki od godz. 800 do 1800
 • wtorki, środy, czwartki od godz. 800 do 1600
 • piątki od godz. 800 do 1400

Wykaz załączników